ÎMBUNĂTĂŢIREA INTERACŢIUNII UNIVERSITĂŢII CU MEDIUL DE AFACERI

POSDRU/156/1.2/G/134774

GRUPUL ŢINTĂ -Personal implicat în dezvoltarea programelor de studii universitare

Obiectiv specific I. Implementarea de programe de formare continuă adresate cadrelor didactice universitare în vederea dezvoltării capitalului uman şi a creşterii calităţii programelor universitare oferite studenţilor. Acest obiectiv se realizează prin perfecţionarea cadrelor didactice implicate în dezvoltarea de programe de studii, prin intermediul unor cursuri acreditate de Autoritatea Naţională pentru Calificări (ANC), Ministerul Educaţiei Naţionale şi Ministerul Muncii. Aceste cursuri vor oferi competenţe antreprenoriale, de organizare, implementare şi evaluare a programelor de practică la care participa studenţii, competenţe de comunicare specifice cu mediul de afaceri, consiliere şi orientare vocaţională şi profesională a studenţilor. La finalizarea cursurilor, membrii grupului ţintă vor fi capabili să realizeze propuneri de adaptare şi îmbunătăţire a programelor de studii, în vederea extinderii oportunităţilor de formare adresate studenţilor. Descrierea cursurilor de formare

 • Consilier vocaţional Consilierul vocaţional este specialistul care oferă servicii sociale de evaluare vocaţională, orientare profesională şi susţinere motivaţională în vederea dezvoltării autonomiei personale. Consilierea vocaţională reprezintă un proces de lungă durată, continuu, pe parcursul căruia evaluarea vocaţională, orientarea profesională, identificarea unui loc de muncă, angajarea, susţinerea post angajare constituie etape cadru în dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă, de autonomie şi dezvoltare socio-profesională, în sensul "împlinirii vocaţiei personale". Calificarea de consilier vocaţional este necesară persoanelor care sunt licenţiate în ştiinţe socio-umane, asistenţă socială, ştiinţele educaţiei, psihologie, psihopedagogie sau drept şi/sau persoanelor cu studii la nivel de masterat în ştiinţele socio-umane care doresc să se specializeze în consiliere vocaţională. Competenţe specific dezvoltate in cadrul programului de specializare:
  • Evaluarea vocaţională;
  • Orientarea profesională;
  • Construirea relaţiei beneficiar-angajator
  • Comunicarea cu mediul de afaceri
  • Consilierea post- angajare.
 • Evaluator de competente profesionale Calificarea Evaluator de competenţe profesionale cuprinde competenţele necesare efectuării proceselor de evaluare de competenţe profesionale ale unor persoane, în vederea certificării acestora. Activitatea evaluatorului de competenţe se derulează numai în cadrul unor centre de evaluare autorizate conform legislaţiei în vigoare, privind formarea profesională a adulţilor.Pentru a putea fi certificat ca evaluator de competenţe, un candidat trebuie să fie specialist cu experienţă recentă în ocupaţia/calificarea/aria ocupaţională respectivă si să demonstreze că are cunostinţele teoretice si deprinderile practice pentru realizarea activităţilor descrise în competenţele cuprinse în calificare. Competentele specifice care vor fi dezvoltate în cadrul programului de formare:
  • Elaborarea instrumentelor de evaluare
  • Consilierea candidatului pentru procesul de evaluare
  • Organizarea procesului de evaluare
  • Efectuarea evaluării
  • Luarea deciziei privind competenţele candidatului
  • Dezvoltarea competentelor antreprenoriale
 • Mentor (curs postuniversitar) Competente generale aferente cursului postuniversitar
  • Cunoaşterea şi înţelegerea factorilor determinanţi care au dus la emergenţa programelor de mentorat la nivel naţional şi internaţional
  • Aplicarea de criterii, metode şi instrumente de bază în dezvoltarea şi evaluarea competenţelor socio-emoţionale a tinerilor utile în dezvoltarea profesională a acestora
  • Analiza critică a diverselor modalităţi de maximizare a beneficiilor procesului de dezvoltare profesională în contextual programelor de mentorat
  • Operarea cu instrumente si metode de evaluare a procesului de mentorat
  • Utilizarea adecvată a principiilor de comunicare asertivă, ascultare activă, oferire şi recepţionare feedback.

© : 2014 IUMA- Cluj-Napoca